×

وایت برد فرایدی

whiteboard Friday سایت MOZ

یکی از بخش های جالب سایت ماز بخش وایت برد فرایدی Whiteboard Friday است که هر هفته فیلم آموزش سئو ارائه می کند. بسیاری از این ویدئو ها توسط موسس این سایت (Rand Fishkin) تهیه شده اند و ما در این بخش به ترجمه ویدئوهای White board Friday سایت ماز یا موز! خواهیم پرداخت.